top of page

DONUTEKONOMI FÖR FÖRETAGARE

Över hela världen håller städer och organisationer på att ställa om sina verksamheter utifrån tankarna inom donutekonomin men vad innebär det här egentligen för företagare som redan är igång och verkar på en existerande men snabbt föränderlig marknad? Just nu är som om vi lever i två olika världar där olika nya hållbara tankeramverk samexisterar med marknaden som vi är vana att se den men där den nya logiken snabbt håller på att ta mark.

Att jobba enligt donutprinciper är att omkullkasta många av de arbetssätt vi är vana vid i det klassiska företagandet. Begrepp som konkurrens, tillväxt, aktieägarvärde, analys och marknadspenetration börjar ersätts med nya typer av begrepp som beskriver de färdigheter som istället ökar ett företags förmåga att vara resillient (motståndskraftig eller spänstig) i en alltmer komplex och föränderlig värld.

Donutekonomins fundament är tanken om att du ska agera inom den ”säkra zonen”, där din verksamhet inte ska bidra till aktiviteter som utmanar planetens gränser eller utnyttjar människorna på den. Sen ska du med dina mest innovativa förmågor hitta vägar att designa en verksamhet där du arbetar, producerar, säljer, köper och levererar produkter och tjänster som har en så positiv effekt på planeten som möjligt, dvs det räcker inte att vara klimatneutral – du ska helst vara med och samskapa nya ekonomier och processer som har möjligheter att ersätta de gamla fossilintensiva industrierna med något annat. Här håller det på att öppna sig enorma affärsmöjligheter för de som har en attraktiv produkt eller tjänst, som ställer om snabbt och har en tydlig och transparent affärsmodell.

Vad är det då som bygger resilliens? Här följer några exempel.

1. Syfte framför värde. Det blir allt viktigare att hitta syftet med vad du gör och låta det styra dig i större utsträckning än att du styrs av hur mycket pengar du vill tjäna. Det kanske känns lätt vid en första anblick (vem har inte jobbat med att formulera vision, mission och syfte?) men blir betydligt svårare i praktiken. Att ha ett aktiebolag idag går ut på att göra aktieägarna glada och hur förklarar du att du behöver fatta beslut som i praktiken kan betyda en sämre utveckling för dessa men där det du gör ger bättre förutsättningar för planeten? I donutekonomins nya ramverk måste du börja utmana synen på värde och i bästa fall hitta nya affärsmodeller som tillfredsställer allas behov. Kunden kommer att bli den som bestämmer om dina avväganden är tillräckliga.


2. Se hela bilden. För att förstå den nya affärslogik som håller på att växa fram, att ställa om och kanske t o m klara av att vara med och leda utvecklingen så behöver du se hela samhället och allas roller framför dig på ett nytt sätt – organisationer, företag, hushåll, lokala och globala marknader, staten osv - och föreställa dig att du har ett vitt papper framför dig. Hur kan någon som brukade vara din konkurrent i den gamla logiken bli någon som du samarbetar med i den nya? Hur skulle nya processer kunna se ut, hur kan du påverka värdekedjorna du jobbar i mot gemensam omställning och hur kan du hitta nya typer av kunder i det här? Där nya, tvärsektionella punkter möts – inte minst inom det cirkulära tänket där någons restprodukt blir någon annans resurs t ex – kan nya, hållbara ekonomier växa fram.


3. Värdesätt alla människor. Inkludera alla perspektiv och förhållningssätt i det du gör. Sträva efter ett inkluderande, jämställt och jämlikt arbetssätt – bjud in personer som du normalt inte lyssnar på och fundera ordentligt över hur det du gör påverkar människorna i de processer du ingår i. Uppmuntra till öppenhet, delaktighet och samverkan och prata hela tiden om vad du gör och vilken resa mot omställning du är på. Använd gärna mentala ramverk som donutekonomin eller andra liknande eftersom det är lättare att driva förändring när du har en helt, ny värld av förändringsmakare som jobbar mot samma mål och som använder samma typ av vokabulär.


4. Tänk i system. På alla nivåer. Inse att du är en del av ett stort, intrikat system och gör vad du kan för att blottlägga alla delar. Utmana, experimentera, förändra och ansträng dig för att ständigt utvecklas och förbättras i alla delar och i linje med ditt syfte. Misstag kommer att begås men var öppen med dom och försök igen. Var också redo för feedback och beredd på brytpunkter där ett system plötsligt ger vika och ett nytt tar form.


5. Tänk fördelning. Jobba öppet och dela värdet av det du skapar med alla som deltar. Du behöver förflytta dig från den gamla mentala bilden av företagande där det som tjänas ska staplas på hög och där makten koncentreras till toppen till den nya bilden där du delar vad som är värdefullt för andra så att alla kan jobba i linje med sina syften i sina respektive nätverk. Försök att hela tiden se var makt och medel snedfördelas och fördela om.


6. Var regenerativ. Lär dig mer om naturliga processer och allt levande. Bli någon som delar, lagar och regenererar. Var också ständigt medveten om vilket avtryck du gör genom att bara existera – med alltifrån matsvinn, transporter och energi. För mer inspiration här, läs mer om biomimicry – ett vetenskapsfält som använder kunskap om hur naturen valt att lösa problem (t ex hur termiter bygger hus eller hur spindelväv fungerar) för att se hur vi som människor kan använda dessa naturliga principer för att utveckla hur vi gör saker.


7. Sträva istället för att växa. Låt inte tillväxt bli ett mål i sig utan lägg vikt vid känslan istället för förnuftet. Vilka värden och vilken kunskap har du som du inte blivit betald för ännu? Hur kan du hitta nya vägar för att dela denna kunskap i olika nätverk istället för att tänka på hur du kan tjäna pengar på det. Självklart måste det finnas element av att både tjäna pengar och växa i det du gör men lär dig att förstå andra typer av värden och se hur du kan sträva mot det gemensamma målet om en planet som alla kan bo på genom att dela dessa värden istället för att fokusera på egen tillväxt.

Comments


bottom of page